Jak napisać biznesplan

Biznesplan jest najlepszym sposobem na udowodnienie inwestorom, że jest się wartym finansowego wsparcia. Pisanie biznesplanu jest elementem opracowania strategicznego oraz komunikacji zewnętrznej firmy. Jest także odpowiedzią na wewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa, a także banku, który może udzielić kredytu danej firmie.

Każdy plan biznesowy musi mieć przejrzystą budowę i być napisany zgodnie z określoną strukturą. Powinien opierać się na logice oraz być zwięzły.

 

Jak napisać biznesplan?

Jak napisać biznesplan i co powinien on zawierać?

 

 • Strona tytułowa – przedstawienie adresata, przedsięwzięcia wraz z jego kosztem i lokalizacją,wnioskodawcy wraz z jego adresem, planowanej wysokości kredytu,innego źródła finansowania, imienia i nazwiska szefa, osoby odpowiedzialnej za przedsięwzięcie i jej adresu, autora biznesplanu. Na dole należy umieścić pieczęcie i podpisy.
 • Krótki opis przedsięwzięcia – streszczenie zawierające najistotniejsze informacje z poszczególnych części biznesplanu, będące jego wizytówką. Powinny być tu zawarte: cel opracowania biznesplanu, główne dane finansowe,wysokość i przeznaczenie potrzebnych środków, krótki opis usług lub produktów oraz rynków zbytu, doświadczenie i umiejętności kierownictwa.
 • Charakterystyka przedsiębiorstwa – opisuje się w niej podstawowe informacje o firmie: nazwę i formę prawną przedsiębiorstwa, przedmiot działalności, dane teleadresowe, opis właścicieli. Dołącza się także dane o historii firmy, celach przedsiębiorstwa, posiadanych zasobach oraz otrzymanych nagrodach i posiadanych certyfikatach.
 • Charakterystyka produktu bądź usługi – opis technologii i faz cyklu życia produktu; planów jego unowocześnienia oraz przepisów prawnych z nim związanych;posiadanych praw autorskich i patentów; porównania produktu na tle konkurencji.
 • Kadra zarządzająca oraz pracownicy – opis kwalifikacji kadry kierowniczej oraz jej wieku, doświadczenia,historii kariery oraz osiągnięć zawodowych; struktury organizacyjnej i systemu komunikacji w firmie; podziału obowiązków między poszczególnych członków zarządu; polityki płacowej,zatrudnienia i szkoleń; usług doradczych z jakich korzysta przedsiębiorstwo; systemu kontroli i monitoringu.
 • Rynek dla przedsiębiorstwa i wyszczególnienie konkurencji – w tej części biznesplanu charakteryzuje się branżę firmy; wielkość, segmentację i tendencje rynku; klientów; konkurencję oraz jej pozycję rynkową;bariery wejścia i wyjścia z rynku; mocne i słabe strony firmy oraz jej zagrożenia i szanse na rynku.
 • Strategia marketingowa i sprzedaż – ta część pokazuje w jaki sposób zamierza się zarabiać. Należy w niej umieścić: nazwę i opis produktu, politykę produktu, ceny konkurencji, rabaty, koszt produktu lub usługi, prognozy i obecny stan na rynku. Następnie trzeba określić strategię sprzedaży i dystrybucji, formy płatności, partnerów handlowych oraz opisać wykorzystywane kanały dystrybucji. Na końcu opisuje się sposoby dotarcia do klienta, formy reklamy i promocji, budżet reklamowy,przeprowadzone i planowane kampanie reklamowe oraz sposoby kreowania pozytywnego wizerunku firmy.
 • Harmonogram podejmowanych działań -przedstawia się tu cele firmy i zakładane terminy ich realizacji,główne czynniki wpływające na realizację planów, sposoby osiągnięcia założeń przedsiębiorstwa. Taki plan powinien zawierać prognozy na co najmniej 5 lat od daty rozpoczęcia działalności.
 • Analiza finansowa – opracowanie planu inwestycyjnego oraz prognozy przyszłej sprzedaży i kosztów jej uzyskania. W tej części planu biznesowego należy umieścić rachunek zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych oraz określić własne środki. Można tu także zawrzeć analizę progu rentowności, sprawozdania historyczne, źródła finansowania działalności, obecne i przyszłe zapotrzebowania na kapitał oraz stopę zwrotu zainwestowanego kapitału.
 • Załączniki – mogą to być np.słowniczek terminów, dane patentowe, struktury organizacyjne,specyfikacja techniczna produktu, rekomendacje/referencje od osób trzecich, wyniki badań rynkowych, sprawozdania finansowe bieżące oraz historyczne, życiorysy członków zarządu i kluczowych pracowników, kopie umów i istotnych do oceny biznesplanu dokumentów.

Mamy nadzieję, że powyższe przedstawienie biznesplanu krok po kroku pomoże Państwu go stworzyć i szczegółowo przedstawić działalność Państwa firmy.

One Response to “Jak napisać biznesplan”

 1. Pisarzz pisze:

  Witam. Pomogę w napisaniu, piszę tego typu rzeczy, wszystko z zakresu prawa i ekonomii.

  proszę o wiadomość kontakt@lextext.pl

  Również inne teksty, prace, artykuły, pisemne porady prawne, biznesplany, raporty, sprawozdania.

  Zapraszam:)

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.