Jak założyć firmę

Zakładanie działalności gospodarczej wcale nie musi być trudne. Wystarczy wiedzieć gdzie i kiedy złożyć odpowiednie dokumenty. Poniższy artykuł to prosta instrukcja dla wszystkich początkujących przedsiębiorców, którzy zastanawiają się jak otworzyć firmę.

 

Jak założyć firmę

 

Zakładanie firmy krok po kroku:

1. Rejestracja firmy w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy

Najpierw należy wypełnić wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, czyli druk EDG-1. Musi on zawierać takie dane jak: imię i nazwisko przedsiębiorcy; jego nr ewidencyjny PESEL oraz NIP; adres zamieszkania przedsiębiorcy;adres siedziby firmy; datę rozpoczęcia działalności; miejsce/a wykonywania działalności; rodzaj działalności zgodny z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz nieobowiązkowo nazwę firmy, numer telefonu przedsiębiorcy i jego adres poczty elektronicznej.

Zgłoszenie można złożyć osobiście,listem poleconym (potwierdzonym przez notariusza) lub drogą elektroniczną (podpis elektroniczny lub osobisty w urzędzie).

Uwaga: Jeżeli firma będzie zarządzana przez oboje małżonków, to obydwoje muszą złożyć podanie EDG-1.Tak samo dzieje się w przypadku wspólników spółki cywilnej.Każdy z nich jest odrębnym przedsiębiorcą.

Aby złożyć wniosek do ewidencji,należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł (za znaczki skarbowe)i przedstawić swój dokument tożsamości.

W niektórych dziedzinach działalności gospodarczej wymagane są różne koncesje (np. na sprzedaż alkoholu, dystrybucję energii i paliw, ochronę osób i mienia czy sprzedaż broni i materiałów wybuchowych) oraz zezwolenia na np.wyrób wina, prowadzenie apteki czy agencji pracy, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Należy także posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia takich działalności. Wnioski składa się do odpowiednich organów administracji rządowej lub samorządowej. Koncesji udziela minister właściwy ze względu na przedmiot działalności gospodarczej na czas nie krótszy niż 2lata i nie dłuższy niż 50 lat.

2. Numer REGON w Urzędzie Statystycznym

W GUS-ie każdy zarejestrowany przedsiębiorca i jego firma otrzymuje swój dziewięciocyfrowy REGON(numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej). Jest on niezbędny w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym oraz do zawierania umów z kontrahentami, a także w rozliczeniach z nimi.

Żeby go uzyskać, trzeba złożyć druk RG-1, załączając kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej każdego ze wspólników oraz kopię dowodu osobistego. W formularzu wpisuje się nazwę firmy i adres siedziby; formę prawno-organizacyjną (spółka cywilna bądź osoba fizyczna); datę powstania, rozpoczęcia, zawieszenia, zakończenia działalności oraz rodzaj prowadzonej działalności wg PKD.

Złożenie wniosku jest całkowicie DARMOWE.

3. Firmowa pieczątka oraz firmowe konto bankowe

Ważnym elementem zakładania działalności gospodarczej jest posiadanie firmowego rachunku bankowego. O jego założeniu należy poinformować Urząd Skarbowy na druku rejestracyjnym NIP-1. Aby założyć firmowe konto bankowe,trzeba udać się do wybranego banku i wziąć ze sobą: dowód osobisty, pieczątki oraz kserokopie wpisu do ewidencji i dokumentu nadania numeru REGON. W formularzu wpisuje się nazwę firmy, adres,numery identyfikacyjne. Przy wyborze banku powinno się kierować wysokością płatności m.in. za prowadzenie konta czy dokonywanie różnych transakcji.

Do wyrobienia firmowej pieczątki należy posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej.Powinny się na niej znaleźć następujące dane: pełna nazwa firmy, dane teleadresowe, nr REGON, ewentualnie NIP i nr konta bankowego. Taka pieczątka jest niezbędna m.in. do potwierdzania dokumentów urzędowych, dokumentowania zawieranych transakcji między firmą i jej kontrahentami czy zatwierdzania operacji bankowych.Koszt jej wyrobu to 20-60 zł.

4. Rejestracja w Urzędzie Skarbowym– NIP oraz wybór opodatkowania firmy

Przedsiębiorca musi zawiadomić o rozpoczęciu działalności gospodarczej właściwy Urząd Skarbowy,w którym uzyska odpowiedni numer identyfikacji podatkowej (NIP). W tym celu trzeba złożyć NIP-1 oraz dołączyć do niego: ksero kopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o posiadaniu numeru REGON, umowy firmowego rachunku bankowego oraz dokumentu uprawniającego do korzystania z nieruchomości-siedziby firmy (np. umowa najmu czy akt własności).

Numer NIP jednoosobowego przedsiębiorcy zostaje numerem NIP firmy w momencie jej powstania. Jeśli zakłada się spółkę należy wypełnić NIP-2 i NIP D i złożyć oba druki w Urzędzie Skarbowym.

Rejestracja podatkowa jest nieodpłatna.

Wybór opodatkowania firmy pozostaje w gestii jej założyciela, może to być ryczałt przychodów ewidencjonowanych, podatek na zasadach ogólnych, podatek od towarów i usług (VAT), karta podatkowa czy 19% podatek dochodowy.

5. Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Przedsiębiorca musi w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej zgłosić ten fakt do ZUS-u. Należy wypełnić formularze: ZFA (zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej) bądź ZPA (zgłoszenie płatnika składek- spółki cywilnej), ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych-dla każdego swojego pracownika z osobna), ZZA (zgłoszenie doubezpieczenia zdrowotnego, gdy przedsiębiorca oprócz prowadzenia firmy ma także inny dochód).

Działalność gospodarcza podlega ubezpieczeniu: rentowemu, emerytalnemu, zdrowotnemu, wypadkowemu,chorobowemu (dobrowolnie). Musi ona także dodatkowo opłacać składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także składki ZUS dla pracowników, jeśli zatrudnieni są pracownicy.

Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, które są odprowadzane przez przedsiębiorcę stanowią procent od dochodów (musi on wynosić nie mniej niż 60% średniego krajowego wynagrodzenia).

6. Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracowników

W ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej należy powiadomić Państwową Inspekcję Pracy. W ciągu 14 dni zawiadamia się również Sanepid . We wniosku trzeba określić: miejsce, rodzaj i zakres prowadzonej działalności.Do wojewódzkiej bądź powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej także zanosimy takie zgłoszenie, dodatkowo podając liczbę przewidywanych pracowników. Właściwego państwowego inspektora sanitarnego powiadamia się o przyjętych przez firmę środkach i procedurach, spełniających wymagania przepisów bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Przedstawia się także plany architektoniczne pomieszczenia, inwentaryzację wraz z opisem technologicznym oraz udostępnia do wglądu dane dotyczące pomieszczenia (powierzchnia,wysokość, liczba okien czy dostęp do wody).

Z tytułu obu zawiadomień nie są ponoszone żadne koszta.

Mamy nadzieję, że dzięki tym paru krokom już nikt nie będzie musiał się głowić jak założyć działalność gospodarczą.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.