Badanie due diligence

Business man hand drawing a graph

Due diligence (należyta staranność) to badanie kondycji spółki przed planowaną decyzją o jej przejęciu. Jest niezbędnym elementem każdej transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa, sprzedaży akcji lub udziałów, połączenia lub podziału spółek kapitałowych. Badanie to polega na wstępnej ocenie przedmiotu sprzedaży lub transakcji, którym jest przedsiębiorstwo.

Jego celem jest obiektywne poznanie sytuacji finansowej i operacyjnej spółki, ale także poznanie ryzyka, które związane jest z daną transakcją oraz szczegółowe zaplanowanie procesu inwestycyjnego. Na podstawie podejmowanych w trakcie badania działań ocenia się zdolności danej spółki do generowania dla właściciela nieobciążonych przepływów pieniężnych. Standardowe badanie obejmuje swoim zakresem sektory finansowy, prawny, techniczny, biznesowy i podatkowy. W sytuacjach tego wymagających może zostać poszerzone o zagadnienia istotne dla konkretnej inwestycji.

W sektorze finansowym badana jest poprawność prowadzonej dokumentacji, ale także poziom uregulowania zobowiązań podatkowych i tych wobec pracowników. Ponadto analizowana jest sama kondycja finansowa firmy, w szczególności wypracowywany zysk. W sektorze prawnym głównym obszarem analizy są umowy zawarte z kontrahentami oraz ich ocena pod kątem ryzyka prawnego i wystąpienia czynników mogących mieć negatywne lub pozytywne konsekwencje dla przedsiębiorstwa.

Ponadto badaniu poddawane są informacje z następujących obszarów:

  • produkty i usługi,
  • środowisko przedsiębiorstwa – klienci i kontrahenci,
  • organizacja przedsiębiorstwa,
  • działania PR, obecność na rynku, działania promocyjne i marketingowe.

Do przeprowadzenia badania due diligence angażuje się profesjonalistów, osoby wykwalifikowane w danych dziedzinach. Podejmowane przez nich czynności poprzedzają bezpośrednio etap negocjacji, gdyż wysunięte w efekcie badania wnioski służą jako podstawa do ustalenia ceny i szczegółowych warunków transakcji. Ponadto dla przedsiębiorstwa jest to sprawdzian z prowadzenia działalności zgodnie z międzynarodowymi standardami, i jego atrakcyjności inwestycyjnej.
Ze względu na szeroki zakres badania i jego znaczenia dla podejmowania decyzji i inwestowania, przeprowadzane bywa także w ramach wewnętrznych analiz firmy, w celu określenia kierunku jej rozwoju oraz wykorzystania w procesie optymalizacji podejmowanych działań.

Pozytywny wynik audytu wpływa także korzystnie na wizerunek firmy, która w oczach partnerów biznesowych i pozostałych przedsiębiorców uwidacznia się jako spółka atrakcyjna z punktu widzenia przyszłych planów i decyzji biznesowych, i gotowa do udziału w kolejnych transakcjach kapitałowych.

No Responses to “Badanie due diligence”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Jak wygląda proces sprzedaży firmy? - […] Kolejnym etapem jest więc realizacja projektu. W jej trakcie powinno się wykonać działania, które ostatecznie powinny doprowadzić do finalizacji…

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.