Jak wybrać i zdobyć kredyt na biznes?

Dziś niemal każda firma posiłkuje się finansowaniem zewnętrznym. Często bowiem środki, które posiada jej właściciel, są niewystarczające. Jeśli ma się za plecami wielką korporacją, to problem uzyskania kredytu inwestycyjnego nie istnieje. Podobnie jest z firmą istniejącą na rynku ponad dwa lata. Co jednak zrobić, gdy chcemy zdobyć kredyt na otwarcie własnego biznesu? Jak go wybrać?

Jak zdobyć kredyt na firmę

Najważniejszy jest wybór odpowiedniego rodzaju pożyczki bądź kredytu. Przyszły właściciel danej firmy ma do dyspozycji:

  • kredyty gotówkowe
   (jednorazowa wypłata, spłata w ratach, zaspokajające bieżące
   potrzeby finansowe)

  • kredyty obrotowe
   (przeznaczone na bieżące wydatki)

  • kredyty w rachunku bieżącym,
   polegające na odnawialnym limicie dopuszczalnego zadłużenia
   przyznawanego w rachunku bieżącym

  • kredyty rewolwingowe,
   odnawialne (pozwalające na wielokrotne wykorzystanie określonego
   w umowie kredytowej limitu)

  • kredyty nieodnawialne w
   rachunku kredytowym spłacane w ratach

  • kredyty inwestycyjne,
   realizowane w przypadku określonych inwestycji i wypłacane
   jednorazowo lub w transzach

  • pożyczki hipoteczne
   przeznaczone na dowolny cel

  • faktoring, czyli wykup
   wierzytelności handlowych, mający poprawić płynność finansową

Firma może także skorzystać ze wsparcia pozakredytowego, jakim są np. gwarancje bankowe czy akredytywy.

W podjęciu decyzji co do wyboru produktu może nam pomóc doradca bankowy, księgowy firmy bądź też dyrektor finansowy. Można również zwrócić się do firm consultingowych lub pośredników finansowych.

W trakcie analizy finansowej danej firmy bada się podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe (m.in. dochodowość, rotację należności oraz zobowiązań, wskaźnik zadłużenia).

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o kredyt?

1. Należy zebrać wyniki finansowe roczne oraz wyniki za okres bieżący, dokumenty dotyczące dynamiki przychodów i wielkości pozycji bilansowych. Trzeba także wyjawić należności, zobowiązania przeterminowane oraz wielkość pobrań właścicielskich.

2. Wniosek kredytowy i załączniki (m.in. dane na temat prowadzonej działalności gospodarczej, dostawców, odbiorców, reprezentantów, właścicieli firmy czy posiadanych kredytów).

3. Dokumenty tożsamości – do wglądu (dowody osobiste kredytobiorców i ich małżonków).

4. Aktualne dokumenty formalno-prawne (np. zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP czy umowa spółki).

5. Dokumenty finansowe (np. księga przychodów i rozchodów, ewidencja środków trwałych, roczne deklaracje podatkowe, bilans oraz rachunek zysków i strat).

6. Zaświadczenia z ZUS, US i danego urzędu miasta.

7. Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń kredytu.

8. Opinie bankowe, leasingowe.

9. Dokumenty potwierdzające własność danej firmy lub też jej najem, dzierżawę.

10. Koncesje, zezwolenia.

Czasami kredytodawcy proszą także o wyciągi bankowe do wglądu. Jeśli zdecydowaliśmy się na kredyt inwestycyjny, to musimy także posiadać dokumenty dotyczące realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego (np. biznesplan, projekt budowlany, udokumentowanie własnego udziału w firmie, posiadania jej). W przypadku spłacania kredytu w innym banku, musimy dostarczyć umowę kredytu dotyczącą wierzytelności podlegających spłacie oraz wyciągi, opinie czy harmonogramy spłat.

W ramach zabezpieczenia kredytu stosuje się m.in. poręczenia, weksle, hipoteki na nieruchomości, przewłaszczenia, zastawy czy też cesje wierzytelności. Procedury obowiązkowego ubezpieczenia wprowadzane są w przypadku nie posiadania wkładu własnego przez kredytobiorcę (do 3,5% kwoty kredytu).

Oprocentowanie danej pożyczki zależy od celu oraz okresu na jaki jest ona brana. Wybierając dofinansowanie zewnętrzne na okres krótszy niż 5 lat, musimy się wykazać 10% wkładem własnym. W przypadku wybrania kredytu hipotecznego, należy posiadać już nawet 20 % wkładu własnego.

Kredytów bądź pożyczek na biznes udziela się określony okres czasu (krótkoterminowe – do roku, średnioterminowe- od 1 roku do 3 lat, długoterminowe – powyżej 3 lat) i wypłaca się je jednorazowo lub w transzach.

Otrzymanie kredytu, pożyczki może nam ułatwić posiadanie pozytywnej historii kredytowej jako firma, przede wszystkim w BIK.

Niestety wprowadzanie tzw. Rekomendacji T w 2010 r.) silnie obniżyło ilość kredytobiorców.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.