Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem formalnym i nie może zawierać osobistych opinii na temat pracownika. Ma swoją określoną formę i jest regulowane przepisami prawa. Opisuje fakty dotyczące zatrudnienia danej osoby. Jeśli pracownik zażąda umieszczenia informacji na temat zarobków czy kwalifikacji, to pracodawca ma obowiązek spełnić tę prośbę.

Świadectwo pracy

W świadectwie pracy należy umieścić takie informacje, na podstawie których można ustalić uprawnienia ze stosunku do pracy i ubezpieczenia społecznego.

 

Jak wypełnić świadectwo pracy i co ono powinno zawierać?

– czas pracy danego pracownika w trakcie stosunku pracy

– liczbę dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, wychowawczego lub też innego uprawnienia czy świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy w roku kalendarzowym, w którym ustała współpraca

– podstawę prawną rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy o pracę

– okres korzystania z urlopu bezpłatnego oraz podstawę prawną jego udzielenia

– należności ze stosunku pracy, zarówno uznanych, jak i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku

– łączną liczbę dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które zaniechano mu prawa do wynagrodzenia (na podstawie art. 92 Kodeksu pracy) w roku kalendarzowym, w jakim to ustał stosunek pracy

– wykorzystanie zwolnienia od pracy (z art. 188 Kodeksu pracy) w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy

– okres odbytej czynnej służby wojskowej czy jej form zastępczych; wykonywania pracy w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze

– czas nieskładkowych w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy (uwzględnianych przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury)

– czas, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie z powodu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę (na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy)

– dane zamieszczane na żądanie pracownika

 

Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

Zawsze po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy. Pracodawca musi wydać ten dokument w dniu rozwiązania, wygaśnięcia stosunku pracy. Świadectwo pracy odbiera sam pracownik lub też upoważniona przez niego na piśmie osoba. Jeśli pracodawca nie może wydać tego dokumentu w taki sposób, to musi on wysłać lub doręczyć świadectwo w innym trybie. Ma on na to 7 dni od daty ustania stosunku pracy.

Świadectwo pracy jest wadliwe wówczas, gdy pracodawca zamieścił w nim błędne, fałszywe informacje. Ponadto dzieje się tak również w przypadku podania zbędnych lub niekompletnych danych, które są ściśle określone przez ustawodawcę.

Pracownik ma prawo zażądać sprostowania świadectwa pracy wtedy, gdy pracodawca wypełnił ten dokument błędnie, fałszywie czy niekompletnie. W ciągu siedmiu dni można wystąpić z wnioskiem o sprostowanie świadectwa. W przypadku przychylenia się do wniosku, pracodawca ma 7 dni na wydanie nowego świadectwa. Jeśli natomiast wniosek zostanie przez niego odrzucony, to zobowiązany jest on do powiadomienia pracownika o tym na piśmie. Dzięki temu pracownik może wystąpić z zażaleniem o sprostowanie świadectwa do sądu pracy.

W przypadku umowy zlecenia pracodawca może wystawić zaświadczenie o wykonanych dla niego zleceniach, jednak nie jest to żaden dokument do celów pracowniczych.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.