Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem formalnym i nie może zawierać osobistych opinii na temat pracownika. Ma swoją określoną formę i jest regulowane przepisami prawa. Opisuje fakty dotyczące zatrudnienia danej osoby. Jeśli pracownik zażąda umieszczenia informacji na temat zarobków czy kwalifikacji, to pracodawca ma obowiązek spełnić tę prośbę.

bigstock Handshake of business partners 41214253 Świadectwo pracy

W świadectwie pracy należy umieścić takie informacje, na podstawie których można ustalić uprawnienia ze stosunku do pracy i ubezpieczenia społecznego.

 

Jak wypełnić świadectwo pracy i co ono powinno zawierać?

- czas pracy danego pracownika w trakcie stosunku pracy

- liczbę dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, dodatkowego, wychowawczego lub też innego uprawnienia czy świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy w roku kalendarzowym, w którym ustała współpraca

- podstawę prawną rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy o pracę

- okres korzystania z urlopu bezpłatnego oraz podstawę prawną jego udzielenia

- należności ze stosunku pracy, zarówno uznanych, jak i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku

- łączną liczbę dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które zaniechano mu prawa do wynagrodzenia (na podstawie art. 92 Kodeksu pracy) w roku kalendarzowym, w jakim to ustał stosunek pracy

- wykorzystanie zwolnienia od pracy (z art. 188 Kodeksu pracy) w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy

- okres odbytej czynnej służby wojskowej czy jej form zastępczych; wykonywania pracy w szczególnych warunkach bądź w szczególnym charakterze

- czas nieskładkowych w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy (uwzględnianych przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury)

- czas, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie z powodu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę (na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy)

- dane zamieszczane na żądanie pracownika

 

Kiedy wydawane jest świadectwo pracy?

Zawsze po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy. Pracodawca musi wydać ten dokument w dniu rozwiązania, wygaśnięcia stosunku pracy. Świadectwo pracy odbiera sam pracownik lub też upoważniona przez niego na piśmie osoba. Jeśli pracodawca nie może wydać tego dokumentu w taki sposób, to musi on wysłać lub doręczyć świadectwo w innym trybie. Ma on na to 7 dni od daty ustania stosunku pracy.

Świadectwo pracy jest wadliwe wówczas, gdy pracodawca zamieścił w nim błędne, fałszywe informacje. Ponadto dzieje się tak również w przypadku podania zbędnych lub niekompletnych danych, które są ściśle określone przez ustawodawcę.

Pracownik ma prawo zażądać sprostowania świadectwa pracy wtedy, gdy pracodawca wypełnił ten dokument błędnie, fałszywie czy niekompletnie. W ciągu siedmiu dni można wystąpić z wnioskiem o sprostowanie świadectwa. W przypadku przychylenia się do wniosku, pracodawca ma 7 dni na wydanie nowego świadectwa. Jeśli natomiast wniosek zostanie przez niego odrzucony, to zobowiązany jest on do powiadomienia pracownika o tym na piśmie. Dzięki temu pracownik może wystąpić z zażaleniem o sprostowanie świadectwa do sądu pracy.

W przypadku umowy zlecenia pracodawca może wystawić zaświadczenie o wykonanych dla niego zleceniach, jednak nie jest to żaden dokument do celów pracowniczych.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>