Wzrosło bezrobocie – ale i liczba pracujących

Yurolaitsalbert/bigstockphoto.com

Według danych GUS (BAEL) w III kwartale 2018 r. w Polsce wzrosło bezrobocie. Był to pierwszy wzrost od I kwartału 2015 r. Odnotowano jednak również wzrost liczby osób pracujących i aktywnych zawodowo.


BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) to badanie prowadzone przez GUS co kwartał od 1992 r. na reprezentatywnej próbie osób w wieku powyżej 15 lat. Ma ono na celu ustalenie liczby osób aktywnych zawodowo (zalicza się tu pracujących i bezrobotnych) oraz biernych zawodowo. Do osób pracujących zalicza się osoby, które w ciągu badanego tygodnia wykonywały pracę zarobkową przynajmniej przez 1 godzinę, ewentualnie nie pracowały z powodu urlopu bądź choroby. Osoby bezrobotne to takie, które są w przedziale wiekowym 15-74 lata, nie pracowały w badanym tygodniu, podejmują działania w celu znalezienia pracy lub już ją znalazły i czekają na jej rozpoczęcie, a zarazem są gotowe do jej podjęcia.

BAEL w III kwartale 2018 r. wykazało stopę bezrobocia na poziomie 3,8%, a zarazem 662 tys. bezrobotnych. Jest to wzrost o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z kwartałem poprzedzającym, gdy stwierdzono, że bezrobotnych było 617 tys. (3,6%). Wzrost wydaje się niewielki, lecz ma znaczenie, gdyż nastąpił po raz pierwszy od trzech i pół roku, czyli od I kwartału 2015 r. Wówczas bezrobotnych było aż 1,494 mln.

Wspomniany ostatnio odnotowany wzrost dotyczył zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Był większy wśród osób zamieszkałych na wsi niż w miastach.

Wzrosła również liczba osób zatrudnionych oraz łączna liczba osób aktywnych zawodowo (jak wspomniano, według definicji BAEL są to zarówno osoby pracujące, jak i poszukujące pracy oraz gotowe do jej podjęcia). W III kwartale pracowało aż 16,62 mln osób, czyli więcej niż kiedykolwiek w historii BAEL.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany.