Jak ubiegać się o fundusze unijne?

Jak zdobyć pieniądze z funduszu unijnego?

 

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, polscy przedsiębiorcy zyskali ogromne możliwości, dzięki którym stworzenie konkurencyjnego biznesu stało się dużo łatwiejsze niż wcześniej. Mowa tutaj oczywiście o funduszach unijnych, przydzielanych poprzez wiele programów operacyjnych, takich jak „Kapitał Ludzki” lub „Rozwój Polski Wschodniej”. Działających w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Czym są fundusze europejskie?

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest funduszem utworzonym w celu korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych w Unii Europejskiej poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofaniu regionów. Fundusz ten ma za zadanie wspierać przede wszystkim produkcję oraz konkurencyjność przedsiębiorstw, badania naukowe, rozwój technologiczny, infrastrukturę, ochronę środowiska, także inwestycje kulturalne i rozwój informatyzacji. Zgodnie z zadaniami funduszu, jego beneficjentami są zazwyczaj instytucje biznesowe, organizacje pozarządowe, samorządy, administracja rządowa i co najważniejsze – także przedsiębiorcy, a w szczególności średni oraz drobni. Tak więc, fundusze europejskie dają ogromne możliwości i warto z nich skorzystać.

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 

O wsparcie finansowe sięgające nawet 300 tys. zł mogą starać się m.in. drobne firmy oraz przedsiębiorcy zaczynający działalność na rynku. Kwota dotacji przeznaczona jest na rozwój biznesu. W takim przypadku otrzymana kwota jest zależna od liczby nowoutworzonych miejsc pracy. Im więcej nowych pracowników, tym większe będzie otrzymane dofinansowanie. Dodatkowym warunkiem jest wymóg utrzymania się na rynku przez 2 lata, a także roczny obrót nieprzekraczający 2 mln euro i liczba pracowników nie przekraczająca 10 osób. Dofinansowanie jest również przeznaczone innym firmom oraz przedsiębiorcom z uwzględnieniem specyfikacji prowadzonych działań. Wśród celów dofinansowania innych przedsiębiorstw można wymienić chociażby transfer technologiczny, badania marketingowe lub rozwój eksportu. Otrzymanie dotacji dla większych firm wiąże się jednak ze znacznie większymi trudnościami.

 

Jak zacząć?

 

Pierwszym wymogiem, jaki należy spełnić, aby zacząć starania o dofinansowanie z funduszy europejskich, jest znalezienie odpowiedniego pomysłu na prowadzenie biznesu, na stworzenie inwestycji kulturalnej lub na przeprowadzenie badań naukowych oraz szczegółowe uzasadnienie dlaczego powinien otrzymać on dotację. Należy także dokładnie określić cele jakie przyświecają projektowi, a także skutki jakie może przynieść taka inwestycja.

 

Szukanie właściwego programu

 

Kolejnym krokiem do ubiegania się o dotacje z funduszy unijnych jest znalezienie właściwego Programu oraz Działań, których cele pokrywać się będą z celami naszego projektu. Dzięki temu dotacja będzie w lepszy sposób odpowiadać potrzebom beneficjenta. W celu znalezienia odpowiedniego Programu można posłużyć się wyszukiwarką dostępną na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. Aplikacja ta dostępna jest w Poradniku Beneficjenta, a jej obsługa polega głównie na odpowiadaniu na proste pytania dotyczące projektu. Dzięki aplikacji w łatwy i szybki sposób dopasujemy odpowiedni Program oraz Działanie do swoich potrzeb.

 

Dokumentacja

 

Po wyborze odpowiedniego Programu oraz Działania niezbędne jest znalezienie właściwej instytucji odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu, wśród wszystkich firm starających się o dotacje w ramach tych samych funduszy. Instytucje takie zazwyczaj ustalają określone terminy składania wniosków. Powinniśmy także pamiętać, aby dokładnie zapoznać się z dokumentacją Programu, ponieważ pozwoli nam to na uniknięcie błędów, zarówno rzeczowych jak i merytorycznych. Następnym krokiem jest przygotowanie wniosku i zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów. Każda z instytucji przeprowadzających konkursy jest zobowiązana do zamieszczania na swoich stronach internetowych „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie” i dokumentacji niezbędnej do prawidłowego złożenia wniosku. Do każdego wniosku obligatoryjnie trzeba załączyć dokumenty takie jak: biznesplan i harmonogram realizacji projektu. Tak przygotowany wniosek należy posiadać zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Wniosek wraz z dokumentacją aplikacyjną powinien być złożony w odpowiednim terminie do właściwiej instytucji.

 

Kryterium oceny wniosków

 

Jeśli wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne, czyli wszystkie dokumenty zostały dostarczone oraz wypełnione w prawidłowy sposób, odbywa się jego ocena merytoryczna, w której brane są pod uwagę następujące elementy:

  • treść oraz cel projektu,
  • możliwość wykonania projektu,
  • zgodność z wymogami merytorycznymi.

Jeżeli cele projektu pokrywają się z celami Programu, z którego chcemy otrzymać dotacje oraz jeżeli szansa na jego wykonanie jest duża i nie posiada on błędów merytorycznych, posiadamy dużą szansę na otrzymanie dofinansowania. Ocena wniosku pod kątem merytorycznym, w zależności od stopnia skomplikowania projektu, może jednak trwać nawet trzy miesiące. Warto jednak nie zrażać się biurokracją oraz długim czasem oczekiwania i starać się o dotację, ponieważ niejednokrotnie jest to jedyna szansa na zrealizowanie ciekawych projektów.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.