Ekwiwalent pieniężny za...

Jeśli pracownik kończy pracę wskutek rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i nie wykorzystuje całego urlopu, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny. W 2017 r. zmieniła się wysokość współczynnika stosowanego przy naliczaniu tego ekwiwalentu. Pracownik nie może się zrzec urlopu...

Komisja Kodyfikacyjna P...

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy stanowi zespół niezależnych ekspertów. Powstała na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. Swoją działalność rozpoczęła jednak dopiero 2 miesiące później. Kadencja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy początkowo...

Uprawnienia pracownicze...

Osoby niepełnosprawne są objęte szczególną ochroną w pracy, co wynika z przepisów kodeksu pracy oraz ustaw szczególnych. Przysługujące im prawa obejmują przede wszystkim ograniczenie czasu pracy i zapewnienie im odpowiednich warunków. Zakres tych praw zależy od stopnia...

Jakie prawa mają stażyś...

Staż umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności do wykonywania danego zawodu. Stażysta wykonuje obowiązki takie jak inni pracownicy, tyle że formalnie jest on bezrobotnym opłacanym przez urząd pracy. Celem stażu jest aktywizacja osób bezrobotnych. Przez cały okres trwania...

Poufność a transparentn...

W polskich umowach i regulaminach często spotyka się klauzule zobowiązujące pracowników do zachowania wysokości swoich wynagrodzeń w tajemnicy. Z kolei w niektórych krajach (np. w Szwecji) jawność zarobków jest normą. Co na ten temat mówi prawo? Co jest korzystniejsze –...

Zakaz konkurencji w umo...

W ramach umów cywilnoprawnych zawieranych między stronami często zamieszcza się wśród postanowień umownych klauzulę, która dotyczy zakazu konkurencji. Nakłada ona na zleceniobiorcę obowiązek powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. Wynika to z tego, iż w ramach...