Kiedy można obniżyć pen...

Zdarza się, że pracodawca nie tylko nie chce podwyższyć pensji, ale nie chcąc zwalniać swoich sprawdzonych pracowników, obniża wynagrodzenie. Należy jednak pamiętać, iż ustalone w podpisanej umowie o pracę pobory podlegają szczególnej ochronie prawnej. Dlatego też szef...

Czym różni się umowa na...

Umowa o pracę najczęściej przybiera jedną z dwóch form: na czas nieokreślony oraz na czas określony. Jakie są zależności pomiędzy nimi i czym różnią się od siebie – o tym poniżej. Umowa na czas określony Umowa na czas określony jest umową terminową i zawiera...

Prawo pracownika do url...

Prawo pracownika do skorzystania z urlopu wypoczynkowego nie wynika jedynie z przepisów Kodeksu Pracy, ale również z Konstytucji, która mówi, że każdy pracownik ma prawo do corocznych płatnych urlopów oraz dni wolnych od pracy ustalonych w ustawie. Płatna przerwa w pracy ma na...

Do czego zobowiązuje um...

Umowa o pracę zawsze powinna być zawierana na piśmie. Jeśli się tak nie stanie, to pracodawca musi najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez danego pracownika, potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, a także jej rodzaju oraz warunków. W przypadku uchylenia się...

Czym jest leasing praco...

Leasing pracowniczy (wynajęcie pracownika) polega na powierzeniu pracy pracownika innemu pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem Pracy sytuacja taka może nastąpić tylko za pisemną zgodą pracownika, natomiast nie może mieć formy służbowego polecenia. Wówczas na mocy art. 1741 Kodeksu...

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem formalnym i nie może zawierać osobistych opinii na temat pracownika. Ma swoją określoną formę i jest regulowane przepisami prawa. Opisuje fakty dotyczące zatrudnienia danej osoby. Jeśli pracownik zażąda umieszczenia informacji na temat...